KESANTUNAN PENGAJUAN PERTANYAAN PADA TUTURAN ILOKUSI PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Bawon Wiji Dia Prasasti

Abstract


Bahasa menjadi alat komunikasi penting bagi manusia dalam kegiatan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial masyarakatnya tidak hanya itu, bahasa juga memiliki hubungan erat dengan ilmu psikologi. Melalui psikologi, seorang invidu dapat mengetahui sikap dan perilaku dalam diri manusia, sedangkan melalui linguistik, invidu dapat mengetahui struktur dan konsep bahasa itu sendiri. Apabila keduanya dikaitkan, diperlukan suatu psikologi dalam ilmu linguistik guna menciptakan kesantunan tindak tutur dalam diri individu guna keterampilan berbicara. Revolusi 5.0 perlu adanya ilmu pengetahun dan kesantuna dlam berbahas untuk kemajuan teknolgi komunikasi, untuk menghadapi socety 5.0 yang mulai kembali focus pada peningkatan sumber daya manusia berkarakter untuk menghadapi dan mengendalikan suatu teknologi. Memasuki era konstrukvime dan kemajuan teknoloogi infomasi, dibutuhkan suatu kemahiran dan daya cipta yang tinggi guna pemanfaatannya. Oleh karea itu, peserta didiik sebagi calon peneus bangsa memahami perlu penggunaan kaida-kaidah bahasa yang baik da benar guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam tersebut, didapatkan suatu kesempatan dan pebaikan sikap dalam penggunaan bahasa untuk menghadapi societiy 5.0, khusus menciptakan masyarakat yang berkarakter.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.